Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Otomotiv Distribütörleri Derneği (“ODD”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, ODD üyesi firmaların çalışan ve yetkilileri, ODD ile ilişkili kişiler ve diğer derneklerin çalışan ve yetkililerinin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile ayrıca ODD Üye İletişim Platformuna erişim kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verilere ilişkin olarak ODD üyesi teşebbüslerin admin konumundaki çalışanlarının ve admin tarafından yetkilendirilmiş çalışanların aydınlatılması amaçlanmaktadır.

1. Hangi Kişisel Verilerinizin İşleneceği

ODD, işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

I. ODD Üye İletişim Platformu faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ODD üyesi firmaların çalışan ve yetkililerinin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir.

Kimlik Verileri: Adı, soyadı

İletişim Verileri: E-posta adresi, telefon numarası, adres

Çalışma Bilgileri: Çalışılan firma ve pozisyon

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: Kullanıcı adı ve şifresi

II. ODD’nin diğer dernek faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ODD üyesi firmaların çalışan ve yetkililerinin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir.

Kimlik Verileri: Adı, soyadı

İletişim Verileri: E-posta adresi, telefon numarası, adres

Çalışma Bilgileri: Çalışılan firma ve pozisyon

III. ODD dergisi gönderilmesi amacıyla ODD ile ilişkili kişilerin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir.

Kimlik Verileri: Adı, soyadı

İletişim Verileri: Telefon numarası

Çalışma Bilgileri: Çalıştığınız firma ve pozisyonunuz

IV. Diğer derneklerle faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer dernek üyelerinin çalışan ve yetkililerinin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir.

Kimlik Verileri: Adı, soyadı

İletişim Verileri: E-posta adresi, telefon numarası

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yukarıda listelenen ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

I. ODD Üye İletişim Platformu faaliyetlerinin yürütülmesi:

 • ODD Üye İletişim Platformu’da ODD üyesi ilgili firmanın yetkili kullanıcısının kaydının yapılması ve doğrulanması
 • ODD Üye İletişim Platformu’da ODD üyesi ilgili markanın yetkili kullanıcısının diğer kullanıcıların kayıtlarını oluşturulması ve güncellemesi
 • ODD Üye İletişim Platformu aracılığıyla ODD üyeleri ile iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve sektör bültenlerinin paylaşılması

II. ODD'nin dernek faaliyetlerinin yürütülmesi

 • ODD Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi
 • Dernek üyelerinin üyelik ve üyeliğinin sona ermesi durumunda gerekli işlemlerin yürütülmesi
 • Üyeler arasında birlik ve yardımlaşmanın sağlaması
 • ODD’nin genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, komisyon toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, eğitim toplantıları, projeler, diğer üye toplantıları gibi etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi
 • Dernek üyelerinin memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, dernek üyelerinin şikayet, görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi, projeler ve etkinliklere, şikayet ve taleplerinize yönelik dernek üyelerine bilgi verilmesi
 • Sektörün başarı ve gelişmesi için şahıslar, firmalar, sair kuruluşlar ve ürünler arasında yarışmalar düzenlemek kazananlara özendirici ödül törenleriyle armağanlar verilmesi, ödül törenlerinin organize edilmesi
 • 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gereken durumlarda hukuken yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Dernek faaliyetlerine ilişkin bilgi işlem destek faaliyetlerinin yürütülmesi, kayıtların saklanması ve arşivlenmesi
 • Dernek üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi

III. ODD dergisi gönderilmesi:

 • Pazarlama-satış ve satış sonrası hizmetler alanını kapsayan konular başta olmak üzere sektörü ilgilendiren konularda çıkarılan ODD dergisinin talep edilen tüm kişilere gönderimi

IV. Diğer derneklerle faaliyetlerin yürütülmesi:

 • Yasal mevzuatlar ile uyumu bir şekilde diğer derneklerle işbirliği ve dayanışmanın sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Diğer dernek çalışanları ve yetkilileri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gereken durumlarda hukuken yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Dernek faaliyetlerine ilişkin kayıtların saklanması ve arşivlenmesi.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ODD Üye İletişim Platformu faaliyetlerinin yürütülmesi, dernek faaliyetlerine ilişkin kayıtların saklanması ve arşivlenmesi amaçlarıyla teknik altyapı ve depolama hizmetleri sunan hizmet sağlayıcı firmaya aktarılmaktadır.

 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hukuken yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ödül törenlerinin düzenlenmesi amacıyla kişisel verileriniz organizasyon şirketleri ve ajanslarına aktarılmaktadır.

 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ODD dergisi gönderilmesi amacıyla kargo firmalarına aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya ODD Üye İletişim Platformu’nda yetkili kullanıcı tarafından sağlanması sonucunda toplanmaktadır.

ODD Üye İletişim Platformu faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması ve ifası ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak ODD tarafından işlenmekte ve aktarılmaktadır.

ODD’nin dernek faaliyetleri ile diğer derneklerle faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması ve ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkımızın korunması ve tesisi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatimizin bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak ODD tarafından işlenmekte ve aktarılmaktadır.

ODD dergisinin gönderimi amacıyla toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayanılarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte ODD’ye bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını ODD adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak ODD’nin [odd@hs03.kep.tr] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi ODD sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [odd@odd.org.tr] adresine gönderebilirsiniz

Taleplerinizi ODD’ye iletmeniz durumunda ODD talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ODD tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   

Saygılarımızla,

Otomotiv Distribütörleri Derneği

E-posta adresi: odd@odd.org.tr

KEP adresi: [odd@hs03.kep.tr]

İnternet adresi: http://www.odd.org.tr/

Mersis No: 1776614432176184

Adres: Barbaros Bulvarı, Bahar Sokak, No:4, Baras Han, Kat:7, Balmumcu / İstanbul

 


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next