Türkiye'nin Genişbant Hedeflerine Ulaşması Yolunda Öneriler Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Türkiye’nin Genişbant Hedeflerine Ulaşması Yolunda Öneriler

YASED Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Çalışma Grubu tarafından ülkemizde hazırlanacak olan Ulusal Genişbant Planı’na girdi teşkil etmesi amacıyla hazırlanan çalışma, 2018 Bilgi Toplumu hedeflerine ulaşma yolunda genişbant arz ve talebini arttırmaya yönelik çeşitli ihtiyaçlar, risk ve engelleri ele alarak, beklenti ve aksiyon önerilerini belirtiyor.

Küresel internet kullanımındaki beklentilere paralel olarak Türkiye’de de internet trafi ğinin hızla artmaya devam etmesi bekleniyor. Türkiye’deki sabit genişbant yaygınlığını daha da arttırabilmek ve mobil altyapıyı yeni teknolojilere uygun hale getirmek için mevcut ve alternatif altyapıların geliştirilmesi, yeni altyapı yatırımlarının pazarın tüm oyuncuları tarafından artırılarak devam etmesi ve talep arttırmaya yönelik düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

Bu doğrultuda, Dünya’daki örneklerde de görüldüğü üzere, ulusal genişbant planları önemli bir rol üstleniyor.

Türkiye’de henüz bir ulusal genişbant planı hazırlanmamış ancak Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda ulusal genişbant stratejisinin hazırlanmasına, bu stratejide 2018 yılı için genişbant hedefl erin belirlenmesine ve nasıl hayata geçirileceğinin detaylandırılması gerektiğine yer verilmiş durumda.

Ulusal genişbant planında bulunması gereken özellikler

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan “Digital Agenda” çerçevesince tüm Avrupa Birliği geneli için genişbant ile ilgili hedefl er belirlendi. “Digital Agenda” 46. aksiyon maddesine göre tüm üye ülkelerin kendi ulusal genişbant planını geliştirmeleri gerekiyor.

Bu karar çerçevesinde İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi 28 ülke ulusal genişbant planı hazırladı. Benzer şekilde OECD ülkelerinin de büyük bir kısmının ulusal genişbant strateji ve planları bulunuyor.

Uluslararası örnekler de göz önünde bulundurularak Türkiye için hazırlanacak olan bir planda ana hatlarıyla aşağıdaki başlıklara yer verilmesi öngörülüyor:

• Türkiye için genişbant hedefleri

• Mevcut durum

• Arzın arttırılmasına yönelik politika ve planlar

 - Rekabet

 - İnovasyon

- Yatırım maliyetleri

• Talebin arttırılmasına yönelik politika ve planlar 

- Erişim ücretleri 

- Cihaz erişilebilirliği 

- Talep arttırıcı önlemler

• Uygulama yol haritası

• Uygulama takibi

Hedeflere ulaşma yolunda aksiyon öneriler

Raporda her konu başlığı için gelişim alanları özetleniyor, düzenleyici kurumlar ve işletmeciler için aksiyon önerileri geliştiriliyor.

Ulusal Genişbant Planı raporunda, arz ve talep konusunda, bahsedilen alt başlıklara dair ihtiyaçlar ve riskler detaylı olarak belirtilerek, geliştirilen kapsamlı aksiyon önerileri sıralanıyor.

Raporun tamamına aşağıdaki link’ten ulaşılabilir. http://www.yased.org.tr/ReportFiles/2017/YASED_Ulusal_ Genibant_Plan_Raporu.pdf

 


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next